12. February. 2016 - 00:00

Drejtimi: Marketing dhe menaxhmenti financiar

MASTER

 

 

Vitit IV

Semesteri i VII

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 401

Metodologjia e kerkimeve shkencore

90

4+2

8

 

2

Е 402

МЕО

90

4+2

8

 

3

Е 403

Marketingu strategjik

90

4+2

8

 

4

 

 

 

 

E 411

Е 412

Е 413

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

 

 

E drejta nderkombetare tregtare

Ekonomia e tranzicionit

Menaxhmenti I finacave nderkombetar

 

90

4+2

7

 

Gjithsej:

360

24

31

 

 

Semesteri i VIII

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 405

Menaxhmenti strategjik

90

4+2

8

 

2

Е 406

Udheheqja e produkteve

90

4+2

8

 

3

Е 407

Politika e cmimeve

90

4+2

8

 

4

 

 

 

 

Е 415

Е 416

P 417

 

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

 

MArketingu Nderkomnbetar

Menaxhmenti I riskut

Internet Marketingu

 

90

4+2

7

 

Gjithsej:

360

24

31

 

 

Viti i V

Semestri i IX

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

E 501

Е - Biznes

90

4+2

8

 

2

Е 502

Menaxhmenti nderkombetar

90

4+2

8

 

3

Е 503

Sjelljet e konsumatoreve

90

4+2

6

 

4

 

 

 

Е 508

Е 504

 

Е 509

 

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

 

MArdheniet me publikun

Organizata dhe mardhenit nderkombetare

Sherbimet e marketingut

 

90

4+2

8

 

Gjithsej:

360

24

30

 

 

Semestri i X

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

E 507

Komunikimi afarist

90

4+2

5

 

2

 

Punimi I magjistratures

 

 

25

 

Gjithsej:

 

 

30

 

 

 

 

Study Programme-Master