12. February. 2016 - 00:00

DREJTIMI: KRIMINALISTIKË DHE DETEKTIVE

MASTER

 

 

Viti i katërt

Semestri VII

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

P411

Jurisprudenca dhe punët e brendshme të UE-së

90

4+2

8

 

2

L413

Prokuroria publike dhe hetimet

90

4+2

7

 

3

P412

Metodologjia e hulumtimeve

90

4+2

8

 

4

 

 

E402

 

L414

L415

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare

E drejta ndwrkombwtare humanitare

E drejta doganore dhe tarifa doganore

90

4+2

7

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

Semestri VIII

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L421

E drejta ndërkombëtare penale

90

4+2

8

 

2

L422

Institucionet e UE-së

90

4+2

8

 

3

L425

Zbulim dhe kundwrzbulim

90

4+2

7

 

4

 

 

L423

L424

P422

 

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Liritë dhe të drejtat e njeriut

E drejta e autorit dhe e drejta e pronsisë industriale

Integrimet Euro-Atlantike

90

4+2

7

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

Viti III

Semsetri IX

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L511

Procedurat në institucionet e unionit Europian dhe Këshillin e Europës

90

4+2

8

 

2

L515

Teknika kriminalistike

90

4+2

8

 

3

L513

Etikë dhe deontologiji

90

4+2

6

 

4

 

 

L512

P514

L514

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Procedurat administrative

Mediat dhe Globalizimi

Sistemi i qeverisjes në SHBA

 

90

4+2

8

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

  

Semestri X

  

PUNIMI PËRFUNDIMTAR

               kredite       30

  ngarkesa               600

 

 

 

Study Programme-Master