12. February. 2016 - 00:00

DREJTIMI: JURISPRUDENCË

MASTER

 

Viti IV

Semestri VII 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

P411

Jurisprudenca dhe punët e brendshme të UE-së

90

4+2

8

 

2

P312

Organizatat ndërkombëtare

90

4+2

8

 

3

P412

Metodologjia e hulumtimeve

90

4+2

8

 

4

 

 

E402

 

L411

L412

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare

E drejta arbitrazhit

Falimentimi dhe procedura falimentuese

 

90

4+2

7

 

GJITHSEJ

360

24

31

 

 

Semestri VIII 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L421

E drejta ndërkombëtare penale

90

4+2

8

 

2

L422

Institucionet e UE-së

90

4+2

8

 

3

P421

E Drejta Diplomatike Konsullare

90

4+2

8

 

4

 

 

L423

L424

 

P422

 

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Liritë dhe të drejtat e njeriut

E drejta e autorit dhe e drejta e pronsisë industriale

Integrimet Euro-Atlantike

90

4+2

7

 

GJITHSEJ

360

24

31

 

 

Viti V

Semestri XIX 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L511

Procedurat në institucionet e unionit Europian dhe Këshillin e Europës

90

4+2

8

 

2

L512

Procedurat administrative

90

4+2

8

 

3

L513

Etikë dhe deontologiji

90

4+2

6

 

4

 

 

P511

 

P514

L514

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Metoda dhe teknika për zgjidhjen e konflikteve

Mediat dhe Globalizimi

Sistemi i qeverisjes në SHBA

90

4+2

8

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

Semestri X

PUNIMI PËRFUNDIMTAR

               kredite       30

  ngarkesa               600

 

 

Study Programme-Master