12. February. 2016 - 00:00

DREJTIMI: DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

BACHELOR

Në bazë të nenit 8 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim I ligjit për Arsim të Lartë ( Gazeta Zyrtare nr 17 prej dates 11,02,2012),  Universiteti Ndërkombëtar i Strugës  sjell këtë program studimor:

Viti i parë

Semestri I

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L111

Fillet e së Drejtës

90

4+2

8

 

2

Е101

Hyrje në Ekonomi

90

4+2

8

 

3

P111

Gjuhë angleze 1

90

2+4

6

 

4

 

L112

P112

P113

P114

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Sociologjia e së drejtës

Gjuhë maqedone

Gjuhë shqipe

Gjuhë turke 1

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

ВКУПНО

360

24

30

 

Gjuhe maqedonase është e obligueshme për studentët të cilët nuk e kanë gjuhë amtare

 

Semestri II

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L121

E Drejta Kushtetuese

90

4+2

8

 

2

E107

Informatik

90

4+2

6

 

3

P121

Sistem politik

90

4+2

8

 

4

 

L122

P122

P123

L123

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Histori e shtetit dhe e se drejtës

Gjuhë angleze 2

Gjuhë turke 2

Shkrim ligjor

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

 

90

 

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

ВКУПНО

360

24

30

 

 

 

Viti i dytë

Semestri III

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L211

E Drejta Administrative

90

4+2

8

 

2

P211

Marrëdhënie ndërkombëtare

90

4+2

7

 

3

P212

Historia diplomacisë

90

4+2

8

 

4

 

P213

P214

L214

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Gjuhë angleze 3

Gjeoplotika moderne

E Drejta krahasuese

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

-        Shkrimi akademik në gjuhën shqipe dhe maqedonase

-        Politika dhe sigura ndërkombëtare

-        Mardhënie me publikun

-        Diplomati multilaterale

-        Demokracia dhe komunikimi politik

-        Kultura politike

-        Shoqëria civile dhe organizatat joqeveritare

-        Konfliktet etnike dhe siguria ndërkombëtare

-        Multikulturarizmi

-        Tribunalet ndërkombëtare

 

90

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

7

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 Semestri IV

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L221

E Drejta Unionit Europian

90

4+2

8

 

2

L222

E drejta ndërkombëtare publike

90

4+2

8

 

3

L223

E drejta civile

90

4+2

7

 

4

 

 

P221

P222

L225

 

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

 

Partitë politike dhe shoqëria

Gjuhë angleze 4

Terminologji jurdike

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

-        Shkrimi akademik në gjuhën shqipe dhe maqedonase

-        Politika dhe sigura ndërkombëtare

-        Mardhënie me publikun

-        Diplomati multilaterale

-        Demokracia dhe komunikimi politik

-        Kultura politike

-        Shoqëria civile dhe organizatat joqeveritare

-        Konfliktet etnike dhe siguria ndërkombëtare

-        Multikulturarizmi

-        Tribunalet ndërkombëtare

 

 

90

 

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

GJITHSEJ

360

24

31

 

 

Viti i tretë

Semestri V

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

P311

Politika e jashtme

90

4+2

8

 

2

P312

Organizatat ndërkombëtare

90

4+2

8

 

3

P313

Negociatat

90

4+2

7

 

4

 

P314

P315

P316

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

Puna diplomatike-konsullare

Filozofia e së drejtës

Sistemet politike bashkëkohore

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

-        Shkrimi akademik në gjuhën shqipe dhe maqedonase

-        Politika dhe sigura ndërkombëtare

-        Mardhënie me publikun

-        Diplomati multilaterale

-        Demokracia dhe komunikimi politik

-        Kultura politike

-        Shoqëria civile dhe organizatat joqeveritare

-        Konfliktet etnike dhe siguria ndërkombëtare

-        Multikulturarizmi

-        Tribunalet ndërkombëtare

 

 

90

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

7

 

 

 

    3

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 Semestri VI

 

Nr. rend.

Kodi i lëndës

 

Emri i lëndës

Fondi i plotë  i orëve

Fondi javor i orëve

 

EKTS

 

Ngarkesa

1

L321

E drejta ndërkombëtare private

90

4+2

8

 

2

P321

Globalizimi

90

4+2

8

 

3

P322

Protokolli diplomatik

90

4+2

7

 

4

 

L322

P323

 

P324

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

E Drejta Tregtare

Sistemi i Kombeve të Bashkuara dhe Reformat

Krimi i organizuar

Lëndë fakultative (zgjidhet një) 

-        Shkrimi akademik në gjuhën shqipe dhe maqedonase

-        Politika dhe sigura ndërkombëtare

-        Mardhënie me publikun

-        Diplomati multilaterale

-        Demokracia dhe komunikimi politik

-        Kultura politike

-        Shoqëria civile dhe organizatat joqeveritare

-        Konfliktet etnike dhe siguria ndërkombëtare

-        Multikulturarizmi

-        Tribunalet ndërkombëtare

 

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

GJITHSEJ

360

24

30

 

 

 

Study programme-Bachelor