12. February. 2016 - 00:00

Fakulteti i Shkencave Ekonomike

Drejtimi: Marketing dhe menaxhmenti financiar

BACHELOR

 

Në bazë të nenit 8 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim I ligjit për Arsim të Lartë ( Gazeta Zyrtare nr 17 prej dates 11,02,2012),  Universiteti Ndërkombëtar i Strugës  sjell këtë program studimor 

  

Viti i pare 

Semestri i I

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е101

Bazat e Ekonomisë

90

4+2

8

 

2

Е102

Bazat e kontabilitetit

90

4+2

8

 

3

Е103

Matematika për biznes

90

2+4

6

 

4

 

E 104

E 109

E 110

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Gjuhe Angleze 1

Mikroekonomia

Hyrje ne biznes

 

Të tjera: ( zgjidhet nje lende)

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

 

90

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

Gjithsej

360

24

30

 

 

 Semestri i II

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

E 105

E drejta biznesore

90

4+2

8

 

2

E 106

Statistika për biznes

90

4+2

6

 

3

E 108

Gjhuhë angleze 2

90

4+2

8

 

4

 

E 107

E 111

E 112

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Informatika

Маkroekonomika

Ekonomia aplikative

Të tjera:

Mbrojta e ambientit 

Aktivitetet sportive  

Kultura e Maqedonis

 

 

90

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

ВКУПНО

360

24

30

 

 

Viti i dyte

Semestri  i III

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 201

Bazat e Menaxhmentit

90

4+2

8

 

2

Е 202

Bazat e MArketingut

90

4+2

7

 

3

Е 203

Kontabiliteti Financiar

90

4+2

8

 

4

 

Е 208

Е 209

Е 210

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Gjuhe Angleze  3

Ekonomika e tregtise se mbrendeshme.

Menaxhimi I bizneseve te vogla

Të tjera: ( zgjidhet nje lende)

 1. Krimi ekonomiko-financiar
 2. Praktik kontabilitti
 3. Biznes komunikim
 4. Analiza e raporteve financiare

 

 

90

 

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

3

 

Gjithsej

360

24

30

 

 

Semestri i IV

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 204

Planifikimi Ekonomik

90

4+2

8

 

2

Е 205

Finansat publike

90

4+2

8

 

3

Е 206

Ekonomika e tregtise nderkombetare

90

4+2

7

 

4

 

Е 212

Е 213

Е 214

 

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Finacat e korporatave

Gjuhe angleze 4

Ekonomi Ndërkombëtare

Të tjera: ( zgjidhet nje lende)

 1.  Integrimi ekonomik europian
 2. Zhvillimi ekonomik lokal
 3. Organizatat ndërkombëtare dhe integrimet

 

 

90

 

 

 

 

2+4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Gjithsej: 

360

24

31

 

 

 Viti i III

Semestri V

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 301

Kerkimet e Marketingut

90

4+2

7

 

2

Е 302

Tregjet dhe institucionet financiare

90

4+2

8

 

3

Е 303

Menaxhimi I resurseve humane

90

4+2

8

 

4

 

Е 304

Е 310

Е 311

Е 312

Е 313

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Menaxhmenti ivestues

Kontabiliteti menaxherial

Menaxhmenti Ekologjik

*Gjuhe Maqedonase

Gjuhe Shqipe

Të tjera: ( zgjidhet nje lende)

 1. Integrimi ekonomik europian
 2. Transaksionet ekonomike nderkombetare
 3. Sistemit multilateral i tregtise

 

90

 

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

3

 

Gjithsej:

360

24

30

 

 

*Gjuhe maqedonase është e obligueshme për studentët të cilët nuk e kanë gjuihë amtare

 

Semester -VI

 

 

Nr. rend

Kodi I lendës

 

Emri I lëndës

Gjithsej fondi I oreve

Fondi javor I orëve

 

ЕКТS

 

Ngarkesa

1

Е 305

Promocioni

90

4+2

8

 

2

Е 306

Sistemet ekonomike bashkekohore

90

4+2

7

 

3

Е 307

Marketingu Bankar

90

4+2

7

 

4

 

Е 315

Е 308

Е 309

Lëndë zgjedhore  (zgjidhet një):

Mneaxhmenti portofolio dhe letra me vlere

Ekonomia Monetare

Ndermarsia

Të tjera: ( zgjidhet nje lende)

 1. Logjistik
 2. Tregu unik Europian

 

90

 

 

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

Gjithsej: 

360

24

30

 

 

 

Study programme-Bachelor