Konkurs

klikoni për dokumentin: Konkurs

04. April. 2016 - 00:00

 

  

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË

UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS

 

Për regjistrimin e studentëve në programet studimore të ciklit të parë dhe dytë të studimeve në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë në vitin akademik 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUGË

 

MARS, 2018

 

 

 

 

 

 

                     Në bazë të nenit 57 të ligjit për arsim të lartë ( Gazeta Zyrtare nr35/08, 26/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11,123/12,15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15,30/16 dhe 127/16) dhe nenit 140 nga Statuti i Universitetit Ndërkombëtar – Strugë, Bordi i Rektoratit të Universitetit Ndërkombëtar - Strugë në mbledhjen e mbajtur më 23.02.2018 mori vendim për publikimin e konkursit për regjistrimin e studentëve nga cikli i parë dhe dytë i regjistrimit sipas aprovimit  të mëparshëm nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Në bazë të ligjit për arsim të lartë, Statutit të Universitetit dhe në përputhje me vendimin nga mbledhja e Bordit të Rektoratit të Universitetit për përcaktimin e numrit të studentëve në regjistrimin e vitit të I-re në studime deridiplomike në vitin 2018/2019 propozohet numri i mëposhtëm i studentëve:

 1. I.   CIKLI I PARË I STUDIMEVE

 

1.  Numri i studentëve për vitin akademik 2018/2019

Studime të rregullta për Diplomë Maqedonase

Gjuha e studimeve

Vendi i studimeve

Çmimi për studime për semestër

Studime të rregullta për diplomë të dyfishtë (Diplomë Amerikane)

 

SHQ

MAQ

ANG

TUR

Full-time

Part-time

 

FAKULTETIT I SHKENCAVE JURIDIKE

 

 

Studime të Jurisprudencës

450

SU; GV

1900

2400

15

Kriminalistikë dhe Detektvivë

450

SU; GV

1900

2400

 

Administrimi Publik

90

SU; GV

1900

2400

 

TOTALI

1005

 

 

 

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE EKONOMIKE

 

Ekonomi dhe biznes

150

SU; GV

1900

2400

 

Marketing dhe  Menaxhmenti finnciar

300

SU; GV

1900

2400

15

TOTALI

 

465

 

 

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE

 

Diplomaci dhe marrdhënjie ndërkombëtare

200

SU; GV

1900

2400

15

TOTALI

215

 

 

 

 

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

 

Shkenca Kompjuterike

90

SU; GV

1900

2400

15

Arkitekturë dhe dizajnë**

215

SU

1900

2400

 

TOTALI

 

320

 

 

 

 

                 

 

 

** Programi studimor për Arkitekturë dhe dizajnë është në proçes për marrjen e Vendimit për Fillim me punë nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror Administrativ

   *Në përputhje me nenin 9 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për arsim të lartë(Gaz.zyrtare e RM-së nr.17/11), mësimidhënjia e së paku 2 programeve studimore në ciklin e parë të studimeve akademike dhe studimeve të specializuara në mënyrë të obliguar jepet mësimi dhe provimet në gjuhën angleze. Sipas kësaj, tek programet studimore për Administrim publik të Fakultetit të shkencave Juridike dhe Menaxhmenti Financiar në Fakultetin e shkencave Ekonomike, nga 20 student do të mund të ndjekin dhe bëjnë provime në gjuhën angleze

  

 

 

 

 

 

 

 

I.          Kushte dhe kritere për regjistrim

 

 1. Të drejtë për regjistrim në studime deridiplomike kanë kandidatet me arsim të mesëm kryer katërvjeçar ose arsimim të mesëm, në shkolla të mesme të verifikuara me aktin e Ministrisë për arsim dhe shkencë, si edhe kandidatët të cilët arsimimin e mesëm e kanë kryer jashtë R.së Maqedonisë.

 

Me përjashtim, sidomos një person i talentuar mund të regjistrojë studime në fakultetet nga fusha e artit edhepse nuk e ka të kryer arsimin e mesëm katërvjeçar, me kusht që atë ta kryejë deri në fund të vitit të dytë të studimeve, sipas kushteve të vërtetuara në statutin e fakultetit.

 

Nëse në afatin e parë të regjistrimeve nuk mbushet numri i studentëve të paraparë me këtë konkurs atëherë të drejtë për regjistrim në afatin e dytë dhe të tretë (përveq atyre që e kanë dhënë provimin e maturës) kanë dhe kandidatët nga shkollat e mesme të cilët e kanë dhënë maturën shkollore dhe kandidatët nga shkollat e mesme profesionale të cilët kanë dhënë provimin përfundimtar.

 

Kandidatët të cilët kanë kryer shkollim katërvjeçar ose arsimimim adekuat para vitit 2008, kanë të drejtë të regjistrohen vetëm në përputhje të suksesit të shkollës së mesme.

 

Kandidatët të cilët kanë kryer shkollim katër vjeçar të mesëm ose arsimim adekuat jashtë territorit të R.së Maqedonisë kanë të drejtë të regjistrohen vetëm në bazë të suksesit të shkollës së mesme.

 

Kandidatët regjistrohen si student të rregulltë ose si të çrregulltë me financim të studimeve.

 

II. Njohja e gjuhëve

 

Kandidatët të cilët do testohen për njohuritë e tyre për shkallën e njohjes së gjuhës angleze. Ky testim nuk ka karakter eliminator, por është i nevojshëm për përcaktimin e shkallës së njohjes së gjuhës angleze.

 

 

III. Afate për aplikim

 

REALIZIMI I KONKURSIT PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE

- 2018/19  -

AFATI I PARË PËR REGJISTRIM

AFATI I DYTË PËR REGJISTRIM

AFATI I TRETË

LLOJI I PROGRAMEVE STUDIMORE

 

Me kontroll të diturive

Pa kontroll të diturive

Me kontroll të diturive

Pa kontroll të diturive

 

Paraqitja e kandidatëve

20.08 -31.08

20.08-31.08

17.09-28.09

17.09 - 28.09

22.10-31.10

Publikimi i listës preliminare

07 Shtator

07 Shtator

01 Tetor

01 Tetor

01.11.18

Publikimi i vendimit për pranimin e kandidatëve

10 Shtator

10 Shtator

02.10.18

02.10.19

02.11.18

Regjistrimi i kandidatëve

11 dhe 12 Shtator

11 dhe 12 Shtator

03 dhe  04 Tetor

03 dhe 04 Tetor

05 dhe 06 Nentor

 

IV.          Dokumentet për aplikim dhe regjistrim

 

Gjatë aplikimit për regjistrim në fakultete kandidatët për studime deridiplomike i dorëzojnë dokumentet që vijojnë:

 1. Fletëparaqitje për regjistrim
 2. Dëftesat origjinale nga të gjitha klasët (Ose kopje të noterizuara)
 3. Dëftesat për arsim të mesëm të kryer (ose kopje të noterizuara)
 4. Vërtetim për shtetësi në Republikën e Maqedonisë (vërtetim ose vendim)

5.             Dy fotografi (madhësia për pasaportë)

6.             *për studentët që vijnë nga jashtë R.së Maqedonisë, kopje të pasaportës

 

 

V.FINANSIMI I STUDIMEVE

 

Shuma për një vit studimor për studentët e studimeve deridiplomike dhe të magjistraturës kushton prej 500 - 2400 euro.

*Studentët të cilët regjistrohen në përputhje me këtë konkurs, në mënyrë automatike i pranojnë të gjitha kushtet financiare të parapara në këtë konkurs.

 

 

 

 

Në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës në vitin akademik 2018/19 mund të kryhet transfer dhe regjistrim i studentëve në të gjithë fakultetet:

 

• FAKULTET I SHKENCAVE JURIDIKE, në drejtimet:

- Studime të Jurisprudencës                                                                               - 100 student

- Kriminalistikë dhe Detektivë                                                                          - 70 student

 

• FAKULTETI SHKENCAVE EKONOMIKE, në drejtimet:

- Ekonomi dhe Biznes                                                                                        - 20 Student

- Marketing dhe Menaxhment Financiar                                                        - 60 Student

 

• FAKULTETIT I SHKENCAVE POLITIKE, në drejtimet:

- Diplomaci dhe Marrdhënjie Ndërkombëtare                                              - 20 Student

 

• FAKULTETI PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE, në drejtimet:

- Shkenca kompjuterike                                                                                     -10  Student

- Biznes Informatikë                                                                                  -10 Student

 

1.Kushtet për transfer të studentëve të UNS:

 

 1. Transfer i brenshëm – Studentë me status student i UNS:
 1. 1.       Për transfer të brendshëm të njësive ekzistuese akademike të UNS, kanë të drejtë të gjithë studentët të cilët kanë status student i UNS.

 

 1. Transfer i jashtëm – për kandidatët të cilët nuk janë student të UNS:
 1. Transfer nga institucione të tjera të arsimit të lartë në R. Maqedonisëdhe jashtë, në njërën nga njësitë ekzistuese akademike të UNS, kanë të drejtë të gjithë studentët të cilët kanë regjistruar (së paku një vit akademik) ose janë diplomuar në Universitetin nga i cili vijnë.
 2. Studenti mund të kryejë transfer në njërën nga fakultetet ose qendrat ekzistuese, në programin e njëjtë ose të ngjajshëm ose drejtim me fakultetet dhe programet studimore të UNS.
 3. Studentët të cilët do të regjistrohen me transfer duhet të sjellin dëshmi për provime të dhëna nga institucioni i mëparshëm i arsimit të lartë.

 

2. Në UNS mund të regjistrohen edhe kandidatë të cilët kanë kryer Shkollë të lartë ose ngjajshëm.

1. Transferi i tyre kryhet në bazë të ekuivalencës ose ngjajshmërisë të provimeve të dhëna dhe programeve studentore nga arsimimi paraprak.

 

Kandidatët të cilët do të kryejnë transfer në UNS, regjistrohen si studentë me status për të studijuar me vetëfinansim.

 

3. Afatet për aplikim për transfer dhe regjistrim të studentëve janë këto që vijojnë:

 

REALIZIMI I KONKURSIT PËR TRANSFER TË STUDENTËVE

- 2018/19 . -

AFATI I PARË REGJISTRIMIT

AFATI I DYTË I REGJISTRIMIT

AFATI I TRETË I REGJISTRIMIT

 

 

 

 

 

 

 

Paraqitja e kandidatëve

04.06. – 29.06.2018

20.08 – 03.09.2018

21.01 – 04.02.2019

Publikimi i vendimit për pranim të kandidatëve

02.07.2018

04.09.2018

 

05.02.2019

Regjistrim  i kandidatëve

03.07 dhe 04.07.2018 

05 dhe 06.09.2018

06.02. dhe 07.02.2019

           

 

4.Dokumentacioni i nevojshëm për Aplikim dhe Regjistrim:

 • Fletë aplikim (e cila mund të merret nga departamenti i Çështjeve Studentore të UNS ose nga web faqja zyrtare e UNS www.eust.edu.mk
 • Çertifikatë notash ose Indeks nga Universiteti Amë;
 • CV (biografi e shkurtër) në formë eseji;
 • Dëftesa origjinale dhe diploma (ose kopje të noterizuara në Notar) për arsim të kryer
 • Çertifikatë e lindjes dhe Nënshtetësi
 • Dy fotografi (4х5)

 

 

Në ciklin e dytë të studimeve në vitin akademik 2018/19 studentët munden të regjisrohen në këto programe studimore:

 

 

STUDIME TË SPECIJALIZUARA

 

Në vitin e katërt të studimeve të specijalizuara në vitin akademik 2018/19 munden të regjistrohen studentë në këto fakultete dhe drejtime:

 

• FAKULTET I SHKENCAVE JURIDIKE, në drejtimet:

- Studime të Jurisprudencës                                                                               - 20 student

- Kriminalistikë dhe Detektivë                                                                          - 20 student

 

• FAKULTETI SHKENCAVE EKONOMIKE, në drejtimet:

- Ekonomi dhe Biznes                                                                                        - 15 Student

- Marketing dhe Menaxhment Financiar                                                        - 15 Student

 

• FAKULTETIT I SHKENCAVE POLITIKE, në drejtimet:

- Diplomaci dhe Marrdhënjie Ndërkombëtare                                              - 10 Student

 

 • FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE në drejtimin:

- Biznis Informatikë                                                                           - 10 Student

 

Studimet e specijalizuara zgjasin një vit studimor (dy semestra). Pas përfundimit të provimeve studentët fitojnë titullin nga fusha konkrete e studimeve.

Në studimet e specijaluzuara mundet të regjistrohet personi i cili ka kryer programin studimor nga cikli i parë (studime deridiplomike) me 180 EKTS kredi. Në studime të specijalizuara mund të regjistrohet dhe personi i cili ka përfunduar arsim të lart nga cikli i parë i studimeve, me 180 EKTS kredite, jashtë R.së Maqedonisë. Shtetasit e huaj mund te regjistrohen në të njëjtat kushte si edhe shtetasit e R.së Maqedonisë.

 

 

STUDIME TË MAGJISTRATURËS

 

Në vitin e pestë të studimeve të magjistraturës në vitin akademik 2018/19  mund të regjistrohen student në këto fakultete dhe drejtime:

 

• FAKULTET I SHKENCAVE JURIDIKE, në drejtimet:

- Studime të Jurisprudencës                                                                               - 150 student

- Kriminalistikë dhe Detektivë                                                                          - 40 student

 

• FAKULTETI SHKENCAVE EKONOMIKE, në drejtimet:

- Ekonomi dhe Biznes                                                                                        - 20 Student

- Marketing dhe Menaxhment Financiar                                                        - 80 Student

 

• FAKULTETIT I SHKENCAVE POLITIKE, në drejtimet:

- Diplomaci dhe Marrdhënjie Ndërkombëtare                                              - 80 Student

 

• FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE në drejtimet:

- Informatika e biznesit                                                                                      - 40 student

 

 • Institut për Europjanistikë dhe Politikë Ndërkombëtare  -30 student
 • Institut për zhvillim ekonomik dhe menaxhment ekologjik  -30 student

 

Studimet e magjistraturës zgjasin dy vjet (4 semestra). Pas mbrojtjes së punimit të magjistraturës, studentët fitojnë titullin magjistër në fushën konkrete. Në studime të magjistraturës mund  të regjistrohet person i cili ka kryer studime konkrete ose studime të tjera në programe studimore ku ka fituar 180 EKTS kredi.

Në studime mund të regjistrohet person i cili ka kryer shkallën VIВ të studimeve deridiplomike para se të hynë në fuqi EKTS sistemi i studimeve. Në studime të magjistraturës mund të regjistrohen dhe persona të cilat kanë përfunduar arsimim me 180 EKTS kredit të fituara jashtë R.së Maqedonisë. Qytetarët e huaj regjistrohen në studime në të njëjtat parakushte si edhe qytetarët e R.së Maqedonisë.

 

 

 

Pas paraqitjes për regjistrim në fakultet , kandidatët për studime postdiplomike i sjellin këto dokumentacione:

 1. Paraqitje për regjistrim
 2. Certificate origjinale për studimet e kryera deridiplomik
 3. CV dhe vërtetim për mësim praktik
 4. Vërtetim shtetësie të RM (certificate ose vendim)
 5. Dy fotografi

 

 

* * *

Kandidatët që konkurojnë për regjistrim si student të çrregullt përveq për dokumentet e mësipërm, sjellin edhe dokumentet të parapara në kreun III, pika 3.

 

 

    *Në përputhje me nenin 9 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për arsim të lartë(Gaz.zyrtare e RM-së nr.17/11), mësimidhënjia e së paku 4 programeve studimore në ciklin e dytë të studimeve akademike dhe studimeve të specializuara në mënyrë të obliguar jepet mësimi dhe provimet në gjuhën angleze. Sipas kësaj, tek programet studimore për Administrim publik të Fakultetit të shkencave Juridike dhe Menaxhmenti Finaniar në Fakultetin e shkencave Ekonomike, nga 10 student (në secilin program studimor) do të mund të ndjekin dhe bëjnë provime në gjuhën angleze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Konkursi do të jetë i publikuar në faqen e Internetit:

http://www.eust.edu.mk

 

 

 

 

 

 


Lista 1 -           Lista për lëndë interne të cilët janë të nevojshme për pranim në fakultet

 

Fakultetet

Lëndë interne

 

Fakulteti për Teknologji Informative

а). Gjimnaz ose arsim tjetër i përgjithëm:

v            Informatika (ose lënda matematikë respektivisht gjuhë e huaj,  varësisht nga ajo se cila lëndë është e zgjedhur si lëndë eksterne)

v            Lëndën e dytë interne maturanti e zgjedh nga lista e lëndëve të përgjithshme arsimore varësisht nga profili për përgatitje të cilën e ka fituar gjatë arsimimit të tij.

v            .

б). Arsim i mesëm profesional

v            Informatika (ose lënda matematikë respektivisht gjuhë e huaj,  varësisht nga ajo se cila lëndë është e zgjedhur si lëndë eksterne)

v            Lëndën e dytë interne maturanti e zgjedh nga lista e lëndëve të përgjithshme arsimore varësisht nga profili për përgatitje të cilën e ka fituar gjatë arsimimit të tij.

 

 

 

Fakulteti për Shkenca Ekonomike- Strugë

Fakulteti për Shkenca Juridike-Strugë

Fakulteti për Shkenca Politike-Strugë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajmet e fundit